Valumat, het beheersorganisme voor de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor matrassen

Missie/visie Valumat

Visie

Valumat vzw is het beheersorganisme voor de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid van afgedankte matrassen, opgericht en gefinancierd door de sector, met als missie om alle afgedankte matrassen (kost)efficiënt in te zamelen en duurzaam te verwerken.

Valumat financiert via een werkgroep “design for circularity” het zoeken naar collectieve oplossingen voor de sector om haar missie te bereiken.

Valumat werkt hiervoor in volle transparantie samen met alle stakeholders (producenten en invoerders, inzamelaars, verwerkers, overheden, lokale besturen,…).

Valumat wenst de administratieve lasten voor alle betrokkenen tot een minimum te beperken.

Valumat zorgt ervoor dat haar deelnemers voldoen aan de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid “afgedankte matrassen”.

Valumat laat de vrije markt spelen en werkt voor het ophalen en verwerken van afgedankte matrassen samen met ophalers en verwerkers.

Valumat wil zoveel mogelijk producenten en invoerders van matrassen laten deelnemen aan het Valumat-systeem (maximale marktdekking).

Missie

Het is de ambitie van Valumat om ecodesign te stimuleren zodat op termijn alle materialen van afgedankte matrassen een nieuw leven krijgen om zo binnen de circulaire economie de materiaalkringloop te sluiten.

Terug

Valumat op TV Oost

Wie houdt nu niet van cookies